Kroužky DVDětské divadelní souboryDospělé divadelní soubory

Kroužky dramatické výchovy

Kroužky dramatické výchovy ve školním roce 2019/2020

V kroužcích dětem umožňujeme prostřednictvím tvořivých činností (pohybových a mluvních hereckých, slovesných, dramaturgických, hudebních, výtvarných, prací s loutkářskými prostředky atp.) rozvíjet umělecké vlohy směrem k divadelnímu a slovesnému projevu. Stává se tak významným nástrojem rozvoje sociability žáků (schopnosti vnímat druhé, vnímat motivace jejich jednání a prostřednictvím vstupu do rolí řešit různé sociální situace), jejich emocionálního rozvoje a schopnosti sebepoznání a sebekontroly.

Základním principem uplatňovaným ve výuce je dramatická hra, která pracuje s výrazovými prostředky dalších druhů umění (např. výtvarného, hudebního a tanečního, literárního) v jejich vzájemném propojení. Při respektování jejich specifických vyjadřovacích možností je využitelná pro výsledné dramatické sdělení. Rozvíjí tak žákovu schopnost vnímat, vytvářet a sdělovat v čase a prostoru lidské vztahy a jednání. Vzdělání získané v dramatických kroužcích mohou využít v těch oblastech lidské činnosti, ve kterých se uplatní nezbytné specifické komunikační dovednosti a vysoká míra empatie. Kroužky dramatické výchovy poskytují spolehlivý základ i pro další studium směřující k profesionálnímu uplatnění.

Skřítci 2 | věk: 4-5 let
vedoucí: Magdalena Gracerová a Prokop Vopařil

Skřítci 1 | věk: 6-7 let
vedoucí: Magdalena Gracerová a Prokop Vopařil

Písklata 3 | věk: 8-9 let
vedoucí: Magdalena Gracerová

Písklata 2 | věk: 9-11 let
vedoucí: Jana Kottasová a Karolína Klempířová

Písklata 1 | věk: 11-13 let
vedoucí: Magdalena Gracerová a Prokop Vopařil

Fleky | věk: 13-16 let
vedoucí: Magdalena Gracerová a Ester Gracerová

Natruc | věk: 17-23 let
vedoucí: Magdalena Gracerová